FÅ OFFERT
Installera solceller, villa: Kostnad

Installera solceller, villa: Kostnad

2021-05-29
/
av
Ecokraft
I kategorin

Ska du installera solceller på din villa och funderar över vad det kommer att kosta? I den här artikeln tar vi en närmare titt på installationskostnaderna och de olika faktorer som kan påverka dessa.

Vad kostar solcellsinstallation på villa?

Kostnaden för att installera solceller på en villa brukar vanligtvis uppgå till ungefär 50 % av den totala kostnaden, där material utgör resterande kostnad. Installationskostnaderna påverkas framför allt av följande sex faktorer som vi kommer att behandla lite närmare i den här artikeln.

 1. Vilka produkter det är som installeras
 2. Hur det tak där solcellerna ska installeras ser ut
 3. Hur stor anläggning det rör sig om
 4. Om det finns omständigheter som försvårar installationsarbetet
 5. Vilken transport som krävs
 6. Om det gröna skatteavdraget kan nyttjas

1. Vilka produkter som installeras

Installationskostnaden kan variera beroende på vilka produkter som installeras. Monokristallina solceller är det som är billigast att installera, och även det som de flesta väljer. Installationsarbetet för ett så kallat soltak med solcellsintegrerade pannor, eller takintegrerade solceller som ersätter befintliga takpannor, kostar ofta mer i installation än utanpåliggande solpaneler eftersom det kräver ingrepp även på taket. Om installationen görs i samband med att taket ska bytas ut eller läggas om blir skillnaden i kostnader inte lika påtaglig.

2. Ytan som solcellerna installeras på

Materialet på villans tak har också en inverkan på kostnaderna för solcellsinstallation. Plåttak brukar generellt sett vara det billigaste materialet att installera solceller på – det både är enkelt och inte kräver några större mängder med tillbehör. Därefter följer betongtak och tegeltak. Eternittak är det dyraste eftersom det kräver att de som utför arbetet rustas med extra skyddsmaterial.

3. Solcellsanläggningens storlek

Det finns vissa skalfördelar som kommer med att installera en större solcellsanläggning. Ju större anläggning, desto mindre andel av den totala kostnaden utgörs av själva solcellsinstallationen. Installationskostnaden per kW blir alltså billigare. Detta är den faktor som har absolut störst inverkan på just installationskostnaderna.

4. Installationens svårighetsgrad

Kostnaderna för en solcellsinstallation på villa påverkas ofta av utformningen på taket. Ett tak som sluttar brant kräver extra skydds- och säkerhetsanordningar, vilket påverkar kostnaden för installationen. På villor med flera våningar krävs också montering av byggnadsställningar, vilket givetvis också blir en kostnad som tillskrivs installationsarbetet.

5. Transportkostnader

Installatörernas transportkostnad ingår oftast i det totala priset, men beroende på hur lång resvägen blir, kan du också debiteras med en extra reseersättning. I det stora hela utgör detta dock en relativt liten kostnadsandel.

6. Möjlighet till skatteavdrag

När du installerar solceller på din villa har du rätt till rotavdrag för solceller. Detta har tidigare uppgått till 9 % av den totala installationskostnaden och får uppgå till maximalt 50 000 kronor/person och år. För solceller kan du, sedan 2021, få göra ett särskilt rotavdrag för så kallad grön teknik. Det innebär att du, i stället för en skattereduktion på 9 %, kan få ett avdrag på 15 % av installationskostnaden. Detta är också applicerbart för dig som installerar batterier för att lagra solenergi eller för dig som har en elbil och installerar en laddbox i anslutning till din villa.

Får man installera solceller själv?

Nej, det är inte tillåtet att installera solceller själv. Installation får endast utföras av en behörig elektriker som ingår i egenkontrollprogrammet hos ett elinstallationsföretag. 

Däremot finns det andra delar av installationsarbetet där du kan spara in på kostnader, förutsatt att du är kapabel till det.

Minska kostnaderna för villans solcellsinstallation

Är du ute efter att minska kostnaderna för solcellsinstallation på din villa? Det finns en del arbete som är tillåtet att utföra på egen hand, men en fullständig solcellsinstallation måste alltid göras av någon som har rätt behörighet.

Installationsarbete som är tillåtet att utföra själv

 • Ansöka om bygglov
 • Köpa solceller och växelriktare
 • Projektleda installationsarbetet
 • Bära upp material på taket
 • Montera skenor på tak och i solcellsanläggning
 • Sammankoppla skenorna på taket och solpanelerna

Installationsarbete som inte är tillåtet att utföra själv

 • Sammankoppla likströmskontakter på solpanelerna
 • Sammankoppla växelriktarens växelströmskontakter
 • Ansluta solcellsanläggningen till elnät
 • Sätta anläggningen i drift
 • Övrigt elarbete

Har du fler frågor angående kostnaderna för solcellsinstallation på din villa? Kontakta oss för mer information!

Uppladdade filer