FÅ OFFERT

Privacy

Datasäkerhet för privatpersoner

Som Sveriges tryggaste solcellsleverantör är det viktigt för oss att du har förtroendet att låta oss hantera och lagra data om dig och att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Här kan du läsa om hur det går till och hur vi värnar om din trygghet.

Personuppgifter

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig, för att kunna ge dig en bra upplevelse, tjänst och erbjudande, samt för att kunna fullgöra våra åtaganden när det gäller inköp och eventuella garantiärenden.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till dig och ditt intresse för ECOKRAFT, Solenergi och våra produkter. Personuppgifter som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Det kan även vara information om dig som du lämnat vid dina kontakter med oss.  

Insamling

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du själv lämnar när du skickar in en förfrågan eller när du kommunicerar med oss. Ex när du kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
 • skapas när du använder någon av våra tjänster, ex besöker vår hemsida
 • vi hämtar från andra källor, ex register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra samarbetspartners.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Rättslig grund

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsregleringen, en så kallas rättslig grund. Det betyder för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en, för ECOKRAFT, rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras efter en intresseavvägning eller efter att du lämnat ett samtycke till behandling av data. För att kunna tillhandahålla vår tjänster och lösningar behöver vi behandla och hantera dina data. 

Ändamål

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar data för att i första hand ha möjlighet att arbeta fram ett korrekt och tillförlitligt anbud, för att hantera och leverera din beställning i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för din order, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål, garantier och reklamationer.
Rättslig grund: fullgörande av avtal

 • Annan kommunikation

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra produkter och tjänster. När du ringer till vår customer success, kan samtalet komma att spelas in, eller stödanteckningar tas. De skrivna texterna kan analyseras för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

 • Utveckling av tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

 • Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Vi synliggör din rätt till avanmälan vid varje kommunikationstillfälle.
Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata)
 

 • Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. 
Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. 

Lagring

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. De mobila enheter/datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos ECOKRAFT och så länge din garanti kopplat till dina valda produkter och tjänster gäller. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • För att kunna erbjuda dig en god service och attraktiva marknadserbjudanden så sparar vi viss data, kopplat till ditt specifika behov. Så som taktyp, förbrukning, eller annan information kopplat till livet med egen el. Vi sparar informationen under max 36 månader.
 • Vi vill inte spara din information längre än nödvändigt och frågar regelbundet dig som inte valt att bli kund om vi skall fortsätta spara uppgifterna eller om de skall tas bort.

Åtkomst

Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Personuppgiftsbiträden:

 • Underleverantörer och andra samarbetspartners som behandlar data för vår räkning

I vissa fall och inom olika områden anlitar vi underleverantörer och samarbetspartners för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger. Ex samarbetspartners som sköter våra varutransporter och levererar vårt material.  

Personuppgiftsansvariga:

 • Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

 • Företag som ombesörjer vår ekonomi (revisorföretag)
 • Elnätsägare
 • Företag som erbjuder betallösningar 
 • Försäkringsbolag

När dina personuppgifter delas med ett företag som själva är personuppgiftsansvariga gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.

Rutiner

 • Begränsat antal digitala tjänster där personuppgifter lagras
 • Centraliserade kontrollfunktioner för hantering av användare och åtkomst till data
 • Krypterade anslutningar till tjänster via internet
 • Utbildning i lösenord och datasäkerhet
 • Avpersonifiering vid utbildning och annan exempeldata
 • Minimera lagring av filer på enskilda enheter
 • Kontinuerligt radering av personuppgifter från mobila enheter
 • Rutiner och regler för fotografering och filmning av bostad och anläggning

Rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har dessutom stora möjligheter att bestämma över din data.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta ECOKRAFT genom att använda följande adress eller maila till oss på info@ecokraft.se.

Personuppgiftsansvarig
ECOKRAFT Sverige AB
Strandgatan 5
633 43 Eskilstuna

Utdrag

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Ett registerutdrag kan begäras kostnadsfritt var sjätte månad. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en avgift för detta. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Rättning

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få denna rättad.  Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig

När din data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direkt marknadsföring eller för att genomföra kundundersökningar har användaren rätt att när som helst invända mot behandlingen. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss. När du har lämnat en invändning kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose den.

Begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Flytt

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klaga

Den som anser att någon behandlar uppgifter om dem  i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att deras personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd. 

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.