FÅ OFFERT
Deklaration och skattereduktion solceller - Företag

Deklaration och skattereduktion solceller - Företag

2021-03-31
/
av
I kategorin

Som näringsidkare har du möjlighet att producera förnybar el genom att installera solceller på din näringsfastighet som en del i företagets miljöarbete. En näringsfastighet kan exempelvis vara en verkstad, en ladugård eller ett varuhus.

Som företag har du också behörighet till skattereduktion för dina solceller om du, via din näringsfastighet, levererar förnybar el till elnätet – bland annat med hjälp av solel producerad av solceller. Vi reder ut vad som gäller kring deklaration och skattereduktion på solceller för företag.

Vad är förnybar el?

Förnybar el syftar till den el som produceras med hjälp av naturen; det vill säga med hjälp av vatten-, vind- eller solkraft. Dessa energikällor förnyas naturligt hela tiden och det finns ingen risk för att energi kommer att ta slut. Förnybar el är inte att förväxla med fossilfri el. Den fossilfria elen produceras utan fossila bränslen, såsom olja eller kol. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.

Skattereduktionen för företag som installerar solceller grundar sig alltså i ett incitament som syftar till att värna om naturens tillgångar och tillvarata dess förnybara energikällor.

Vad händer med överskottselen?

Den el som du producerar kan du välja att antingen sälja till elnätet eller att förbruka den själv, oavsett om du gör det i egenskap av privatperson eller näringsverksamhet. När du väljer att leverera överskottselen till elnätet blir du en så kallad mikroproducent och en nyckelspelare i pådrivningen mot en hållbar framtid. Du blir också skyldig att deklarera inkomsten som du får för försäljningen av din förnybara el.


Särskilda regler för företag

Som mikroproducent av solel skiljer sig skattereduktionen för solceller åt beroende på om du installerar dina solceller i egenskap av privatperson eller som näringsidkare. Om du installerar dem på din näringsfastighet råder det också olika regler beroende på om elförbrukningen är tänkt att brukas i privat syfte eller i näringsidkande syfte. Solceller på ladugårdstak som ligger i anslutning till en privat bostad skulle i teorin kunna producera el både till näringsverksamhet och till privat bruk.


Solcellernas placering är avgörande

Dina solceller kan vara placerade på flera olika platser och dess placering är avgörande för hur du ska deklarera inkomsten från försäljningen av din solel.

  • Privatbostad

Som privatbostad räknas småhus och ägarlägenheter som används som privat bostad av dess ägare eller av en närstående till ägaren av bostaden. Till privatbostäder kan även tomtmark vars syfte är att bebyggas med en privat bostad räknas.

  • Näringsfastighet

Till näringsfastigheter hör alla de fastigheter som inte uppfyller den rättsliga gränsdragningen för vad som räknas som en privatbostad.

Vid placering av solceller på en näringsfastighet gäller andra regler för deklaration och skattereduktion än för de som monteras på privatbostäder.

För företag: Deklarera för solceller

För företag som är mikroproducenter av förnybar el genom solceller på näringsfastigheten gäller följande vid deklaration av försäljningen av överskottselen.


  • Avdrag får göras för värdeminskning på anläggningen.
  • Beroende på hur anläggningen ska behandlas i inkomstbeskattningen får avdrag göras för underhåll och reparation i näringsverksamheten i enlighet med reglerna för antingen inventarier eller byggnader.
  • Skattereglerna för försäljning av överskottsel som inte brukas av företaget, är desamma som gällande regler kring försäljning av det som produceras av eller på en näringsfastighet.
  • Inkomsterna från försäljningen av solcellernas överproducerade el ska deklareras som inkomst av näringsverksamhet om placeringen av solpanelerna är på en del av byggnaden som räknas till näringsfastigheten.
  • El som produceras av solceller placerade på privatbostad, men som brukas i näringsverksamheten ska tas upp som egen insättning i näringsverksamheten på deklarationen.
  • El som produceras av solceller placerade på näringsfastigheten och som förbrukas i den privata bostaden ska deklareras som näringsinkomst (eget uttag).
  • Huruvida solelen magasineras genom batterilagring innan den används eller säljs har ingen betydelse.

Information hämtad från Skatteverkets hemsida.


För företag: Skattereduktion för solceller

Om du anmäler till ditt elnätföretag att du producerar solel med hjälp av en solcellsanläggning som uppfyller särskilda villkor, har du rätt till skattereduktion för de kilowattimmar som du levererar till elnätet.


Villkor för skattereduktion av solceller

Elen måste matas ut och in via samma anslutningspunkt. Det innebär med andra ord att solcellsanläggningen behöver ha samma huvudsäkring och anslutningspunkt som fastighetens anslutning till elnätet. Säkringen får inte heller överstiga 100 ampere.


Regler för skattereduktion på levererad solel

Hur mycket av solelen som förbrukas i privatbostaden kontra i näringsfastigheten påverkar inte skattereduktionen eftersom den avgörs av den mätning som sker i anslutningspunkten.

Skattereduktion på solceller för företag beviljas för högst det antal kilowattimmar som har matats in från elnätet, men inte mer än 30 000 kilowattimmar per kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, vilket innebär en skattereduktion på maximalt 18 000 kronor på ett kalenderår.

Om flera näringsidkare matar in el till elnätet via samma anslutningspunkt kan alla parter anmäla sig som mikroproducenter av el till elnätsleverantören. Eftersom skattereduktionen av solceller för företag uppgår till max 30 kilowattimmar per anslutningspunkt behöver den fördelas lika sinsemellan.


Redovisning av moms

Den el som solcellsanläggningen producerar inom en näringsverksamhet och som genererar ersättning vid inmatning på elnätet räknas till momspliktig försäljning och du behöver därför registrera dig för moms. Försäljningen av elen ska sedan redovisas i momsdeklarationen om den totala försäljningen av tjänster och varor också överstiger 30 000 kronor.


LÄS OCKSÅ! Bidrag solceller – Grönt skatteavdrag för privatpersonerUppladdade filer