FÅ OFFERT
Bygglov - Solceller

Bygglov - Solceller

2021-05-30
/
av
Ecokraft
I kategorin

Har du tänkt installera solceller och funderar på om du behöver ansöka om bygglov? Solceller kräver bygglov ibland, och ibland inte. Vi reder ut vad som gäller för vilka typer av solcellsanläggningar.

Allmänt om bygglov för solceller

Om bygglov för solceller behövs eller inte beror i mångt och mycket på i vilken kommun du är hemmahörande. Olika kommuner har olika regler för vilka typer av byggnationer som kräver bygglov. Den 1 augusti 2018 infördes en lagändring för solpaneler och solfångare. I praktiken innebär det att vissa solcellsanläggningar och solfångare undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen (PBL).

Bygglovsbefriade solcellsinstallationer omfattar en- och tvåbostadshus som uppföljer följande kriterier:

 • Solcellerna monteras utanpå en byggnads taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad.
 • Solpanelerna följer byggnadens form.
 • De ska inte monteras på byggnader i områden som anses vara särskilt värdefulla ur exempelvis historisk synpunkt.
 • Solcellerna ska inte heller monteras i anslutning till, eller inom, områden som är av totalförsvarets riksintresse.
 • Att områdets detaljplan inte kräver bygglov för solenergianläggningen.

Sedan januari 2020 är det också möjligt att beviljas installation av en solcellsanläggning även på en del k-märkta villor.

När kräver solceller bygglov?

I normala fall krävs bygglov för solceller när:

 • Fastigheten utrustas med takintegrerade solceller.
 • Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde; blåklassade byggnader* och grönklassade byggnader** (vissa undantag finns för villor med kulturmärkning).
 • Området som byggnaden ligger i anses vara av kulturhistoriskt värde.
 • Solcellerna ska monteras på en ställning och inte på ett tak.
 • Detaljplanen säger att bygglov för solceller krävs.

* Blåklassade byggnader: Bebyggelse som anses ha synnerligen höga värden ur kulturhistorisk synpunkt.

** Grönklassade byggnader: Bebyggelse som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, anses vara av särskild betydelse.

När kräver inte solceller bygglov?

Normalt sett kräver inte solceller bygglov om:

 • Solcellsmodulerna placeras som utanpåliggande solceller, direkt på taket och i samma lutning.
 • Detaljplanen för huset, fastigheten eller anläggning följs vid installation.
 • Solcellsanläggningen placeras tätt ovanpå taket på enbostadshus eller tvåbostadshus.

Läs om hur du kan utöka bolån för att finansiera dina solceller hemma.

Uppladdade filer