FÅ OFFERT
Nya regler för personalliggare

Nya regler för personalliggare

2016-09-27
/
av
Ecokraft
I kategorin

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Byggherrens skyldigheter

Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt.

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag liksom andra former av juridiska personer, statliga verk, kommuner och landsting kan vara byggherrar.

Byggherren ska bland annat anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen. Skatteverket kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera personalliggaren. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift.

När du bygger för eget bruk

Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som bygger för privat bruk, så kallad fysisk person. Det gäller även om du anlitar en entreprenör.
Du har heller inte dessa skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kronor) exklusive moms.

Källa: skatteverket

Överlåtelse av skyldigheterna

EcoKraft övertar alltid (om önskat) ansvaret som byggherre vilket betyder att du som kund inte längre är ansvarig för att anmäla byggarbetsplatsen till skatteverket samt se till att elektronisk personalliggare upprättas.

Detta betyder att kunden inte behöver oroa sig för att detta sköts på rätt sätt och riskerar därmed inte heller att bli betalningsskyldig om kraven inte uppfylls.

Skatteverket skriver:

Du kan genom skriftligt avtal med en näringsidkare, som får i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, överlåta på näringsidkaren att vid utförandet av uppdraget även fullgöra alla byggherrens skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen (anmälningsskyldigheter, skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket).

Arbetsmiljö på byggnadsplatsen

I de fall EcoKraft utses som byggherre tar vi fullt ansvar för arbetsmiljön under hela entreprenaden. Med detta avses ställningar, fallskydd, säkerhet för våra installatörer samt för er fastighet. Vi har full entreprenad- och ansvarsförsäkring upp till 10 000 000 kr (utökas vid behov).
Vi är godkända för BAS-U och BAS-P och samordnar arbetsmiljön från början till slutet i byggprojektet. Vi ser bland annat till att det finns förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Uppladdade filer